„Tuues Euroopa inimeseni”
 
EUROOPA  VÄÄRTUSED
 
Oluliste väärtuste kaitse
/…/
 
Euroopa Liit peab enam kui kunagi varem kaitsma inimväärikust:
/…/
 
–          tagades kõigile inimestele väärikad elutingimused;
–          võideldes diskrimineerimise ja vägivalla vastu;
–          toetades perekondi, kui inimeste sotsiaalse ja isikliku arengu hälli;
–          edendades tegelikku soolist võrdõiguslikkust.
 
Järjest suurenevas sallimatuse õhkkonnas peab Euroopa Liit võitlema südametunnistus-, sõna- ja usuvabaduse eest kogu maailmas.
/…/
 
Euroopa Liit peab kõigi võimalike vahenditega edendama rahu väärtustamist:
 
–          toetades püüdeid saavutada rahu pinge- ja konfliktipiirkondades;
–          osaledes kultuuride ja usundite vahelistes dialoogides;
–          võideldes halastamatult mis tahes terrorismiilmingutega.
 
Euroopa Liit peab tagama oma territooriumil majandusvabadused:
 
–          tugevdades siseturu nelja põhivabadust (kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumine), töötades välja õigusaktid, mis võimaldavad kõikidele kodanikele ühetaolise juurdepääsu neile õigustele;
–          tagades õpetamis- ja haridus- ning teadusuuringute vabaduse, millest saab alguse mõttevabadus ning mis on teadmistepõhise majanduse üks olulisi eeltingimusi;
–          tagades vaba juurdepääsu oma territooriumile ja võrdse kohtlemise seaduslikele sisserändajatele, võideldes samaaegselt ebaseadusliku rände ja inimkaubandusega;
–          toetades igaühe õigust teha rohkem tööd, et saada suuremat sissetulekut, pidades eeskätt silmas noorte, eakate ja naiste huve;
–          tugevdades hoiustajate ja aktsionäride õigusi ja kindlustunnet.
 
Tõhus Atlandi-ülene solidaarsus
/…/
 
–          Atlandi-ülesed suhted on meie välispoliitika nurgakivi ja seetõttu tuleb neid suhteid tugevdada;
/…/
 
–          NATO tugevdamine eeldab Euroopa kaitsevõime märkimisväärset tõhustamist, mis peab jääma julgeolekuga seotud nõupidamiste põhiküsimuseks;
–          energiajulgeoleku vallas tehtava koostöö küsimus on Atlandiüleste suhete üks olulisemaid aluseid;
–          Ameerika Ühendriikide praeguste ja tulevaste valitsustega tehtav koostöö on oluline eeskätt neis valdkondades, kus Atlandi ookeani kahe kalda vahel esineb lahkarvamusi, nagu rahvusvahelise kriminaalkohtu roll, energiajulgeolek ja kliimamuutused;
–          Ameerika Ühendriigid peaks oma viisarežiimi raames käsitlema kõiki Euroopa Liidu liikmeriikide kodanikke võrdselt, ning lähtudes täielikult vastastikkuse põhimõttest;
/…/
 
Euroopa väärtuste jagamine oma naabritega
 
Euroopa Liit nõuab naabruspoliitika arendamist ja süvendamist.
/…/
 
Euroopa naabruspoliitikat, Vahemere Liitu ja strateegilist partnerlust Venemaaga tuleb edasi arendada ja tõhustada ning nendega seotud vahendeid ratsionaliseerida. Arendada tuleb konkreetseid keskkonnakaitse, hariduse, liikuvuse ja majandussuhete projekte.
 
ERP-ED fraktsioon toetab samuti visiooni terviklikumast ja selgemast Euroopa Liidu Musta mere piirkonna strateegiast, mis läheb kaugemale praegusest algatusest ja näeb ette julgeoleku- ja koostöölepingu sõlmimise Musta mere ja Kaspia mere piirkonnaga, mis hõlmaks võrdsetel alustel Euroopa Liitu, Türgit ja kõiki sealseid rannikuriike, püüdes täielikult kaasata  ka Venemaad.
 
Euroopa Liiduga ühinemine eeldab nõustumist ühise poliitilise nägemusega, mille aluseks on ühised väärtushinnangud.
/…/
 
Euroopa Liiduga ühinemine ei saa olla ainus meie käsutuses olev abinõu, et veenda teisi riike tegema nende endi huvides olevaid ümberkorraldusi. Ka muude vahenditega on võimalik luua meie ümber piirkond, mida iseloomustavad rahu, stabiilsus, demokraatia ja õitseng, ning kaasata turvaliselt meie poliitilisse mõjuvälja naaberriigid, kes soovivad tihendada oma sidemeid Euroopa Liiduga.
/…/
 
 
EUROOPA  MAJANDUSKASV JA  TÖÖHÕIVE
 
/…/
 
Finantskriisi lahendamine ja majanduse taastumise ettevalmistamine
 
–          sidus ja kõiki pooli hõlmav majanduspoliitiline ühisstrateegia, mis võimaldab kiiresti taastada Euroopa majanduskasvu ja pidurdada inflatsiooni. Esmajärjekorras peame toetama eurooplaste ostujõudu ja vältima maksukoormuse suurenemist, mis pärsib algatusvõimet;
–          praeguses majandusolukorras tuleb erilist tähelepanu pöörata pangandussüsteemide säilitamisele, et tagada majanduse rahastamise jätkumine ja hoiustajate turvalisus ja usaldus. Edendada tuleb kõiki meetmeid, mis aitavad vältida laenutingimuste karmistumist ettevõtete, eeskätt VKEde suhtes;
/…/
 
Ühtse turu rakendamise kiirendamine
 
–          viima lõpule ühtsete turgude rajamise energia, transpordi (üleeuroopaliste transpordivõrkude kiire laiendamise teel) ja teenuste vallas, seejuures eriti ettevõtetele osutatavate teenuste alal;
/…/
 
Euroopa eelarve ja selle rahastamise ümberkorraldamine
 
ERP-ED fraktsioon on seisukohal, et Euroopa Liidu rahastamismudel on vananenud ning tuleks põhjalikult läbi vaadata.
/…/
 
Terrorismivastase võitluse aktiviseerimine ja kodanike kaitsmine organisee-ritud kuritegevuse eest
 
Peamist ohtu meie elukorraldusele ja väärtustele kujutavad terroriorganisatsioonid, eeskätt „džihaadiga” seotud terrorism.
 
Terrorismivastane võitlus kuulub liikmesriikide pädevusse. Poliitiline roll langeb ka Euroopa Liidule, kes peab rajama üleeuroopalise üldise julgeolekusüsteemi.
 
Terviklik Euroopa poliitiline projekt džihaadiga seotud terrorismi peatamiseks:
 
–          me peame võitlema terrorismi, mitte usundiga – tuleb teha selget vahet islamil ja džihaaditerrorismil;
/…/
 
–          Euroopa Liidu välispoliitikas tuleb eristada režiime ja valitsusi, kes toetavad otseselt või kaudselt terrorismi, ja neid, kes seda ei tee, ning käituda sellele vastavalt. Euroopa Liit peab töötama välja tegevuskava demokraatia arendamiseks islamiriikides;
/…/
 
Sidus energiapoliitika, milles arvestatakse kliimamuutuste ja säästva arenguga
 
ERP-ED fraktsioon nõuab mitmekesise energiavarustatuse juurutamist, mis suurendab energiatõhusust kõikides tegevusvaldkondades, samuti energia siseturu rakendamist ning sidusa energia välispoliitika kujundamist.
/…/
 
Energiatõhusus – konkurentsivõime võtmetegur ja austav suhtumine keskkonda
/…/
 
Energia siseturg, mille aluseks on avatud konkurents, kõrge tõhusus ja kuludele vastav hind.
 
Solidaarse energiadiplomaatia loomine
/…/
 
Liikmesriigid töötavad välja omavahelised solidaarsusmehhanismid kriisiolukordade jaoks. Kahe viimase aasta gaasitarnekriisid ja kaks üleeuroopalise tähtsusega õnnetust annavad tunnistust vajadusest parandada füüsilisi ühendusliine ja kiirreageerimismehhanisme, mis võimaldavad vältida selliste sündmuste võimalikke dramaatilisi tagajärgi majanduse ja ühiskonna jaoks.
 
 
Ühise rändepoliitika arendamine
 
Meelekindlus võitluses ebaseadusliku sisserändega
 
Solidaarsus ja koostöö kolmandate riikidega
 

–          üleeuroopalise solidaarsuse tõhustamine nende liikmesriikide suhtes, kellel langeb ebaproportsionaalselt suur osa sisserändest;
–          rände päritolu- ja sihtriikide vahelise koostöö tihendamine.
/…/
 
Paremini kooskõlastatud varjupaigaõiguse haldamine
/…/
 
 
SOLIDAARSEM  EUROOPA
 
ERP-ED fraktsioon usub tasakaalustatud territoriaalsesse arengusse.

 
•          Kriis võib avaldada negatiivset mõju Euroopa Liidu vähim arenenud piirkondadele ning neile, kes neis piirkondades elavad ja töötavad. Seetõttu nõuab ERP-ED fraktsioon ambitsioonika territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika rakendamist.
/…/
 
ERP-ED fraktsioon usub töö edendamise ja ettevõttesisese dialoogi vajadusse
 
/…/